fbpx

Regulamin ogólny PSA

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1. Zajęcia organizowane są przez PSA SWIMMING-MICHAŁ GRZYBOWSKI z siedzibą przy ulicy Wici 2/37 91-150 Łódź, NIP 7251894369 , REGON 368308773
2. Zajęcia odbywają się na pływalni „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej przy al.Politechniki 10 w Łodzi.
3. Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem OC
4. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Szkoły Pływania PSA-Professional Swimming Academy, w obecności dyżurującego zespołu ratowników WOPR.
5. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z Szkołą PSA-Professional Swimming Academy.
6. Zapisanie Uczestnika na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik / Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni „Zatoka Sportu” oraz jego przestrzegania.
2. Zajęcia odbywają się w godzinach i grupach zgodnych z harmonogramem zajęć Szkoły Pływania PSA-Professional Swimming Academy.
3. Uczestnicy zajęć dopasowywani są do grup zajęciowych na podstawie wieku oraz posiadanych umiejętności pływackich. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zasugerowania zmiany grupy.
4. Akceptując regulamin Uczestnik / Opiekun oświadcza, że Uczestnik zajęć nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiają, bądź ograniczają mu uczestnictwo w zajęciach sportowych. O wszystkich ewentualnych przeciwwskazaniach Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników. W przypadku niestosowania się Uczestnika do poleceń, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Uczestnika z zajęć.
6. Uczestnik zajęć otrzymuje kluczyk do szafki i ma możliwość wejścia do szatni najwcześniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. Po zakończeniu zajęć kluczyk należy zwrócić w kasie pływalni.
7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania prywatnego sprzętu do zajęć na basenie (stroju do pływania, ręcznika, klapki, czepka, okularków)
8. Szkoła Pływania PSA-Professional Swimming Academy nieodpłatnie wypożycza uczestnikom zajęć sprzęt do nauki pływania. W przypadku zniszczenia sprzętu przez Uczestnika zajęć, Uczestnik / Opiekun ponosi koszty zniszczenia i zobowiązuje się naprawić ten sprzęt lub zakupić nowy.
9. Opiekun odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoich dzieci przed oraz po zakończeniu zajęć. Opiekun może wejść do szatni przed oraz po zajęciach, by pomóc dzieciom w przebraniu się.

§ 3. OPŁATY
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Opłata za zajęcia dokonywana jest w formie zakupu karnetu na 4/8/12 zajęć.
3.Każdy Karnet ważny jest 4/8/12 kolejnych zajęć wybranej przez Uczestnika / Opiekuna grupy zgodnie z harmonogramem zajęć danej grupy.
4. Opłata za zajęcia dokonywana jest z góry przez Uczestnika / Opiekuna. Opłata może zostać dokonana gotówką lub w formie przelewu na rachunek:
PSA SWIMMING Michał Grzybowski
82 1140 2004 0000 3302 7922 4880
91-150 Łódź ul. Wici 2/37
5. PSA-Professional Swimming Academy nie zwraca wpłaconych środków za nieobecności Uczestnika w opłaconych zajęciach.
6. Uczestnik / Opiekun ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania karnetu, bez możliwości zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.

§ 4. NIEOBECNOŚCI
I. Zajęcia grupowe
1. Dopuszczane są 2 (dwie) usprawiedliwione nieobecności w ramach karnetu 12 wejść/ 1 (jedna) usprawiedliwiona nieobecność w ramach karnetu 8 wejść / Brak możliwości odrobienia w karnecie 4 wejściowym. Każde kolejne nieobecności będą odliczane od karnetu bez możliwości odrobienia zajęć.
2. O nieobecności należy poinformować poprzez info@psacademy.pl najpóźniej na 24 godziny przez zajęciami.
3. Każde kolejne nieobecności będą odliczane od karnetu bez możliwości odrobienia zajęć.
4. W przypadku nieotrzymania informacji o nieobecności Uczestnika na zajęciach lub niedotrzymaniu 24-godzinnego termin zajęcia zostają odliczone od karnetu bez możliwości odrobienia zajęć
II. Zajęcia prywatne:
1. W przypadku otrzymania informacji o nieobecności Uczestnika zajęć na zajęciach najpóźniej na 7 dni przed planowanymi zajęciami, zajęcia te nie są odliczane od karnetu.
2. W przypadku otrzymania informacji o nieobecności Uczestnika zajęć na zajęciach w terminie 1-7 dni przed planowanymi zajęciami, Uczestnik obciążony jest kwotą w wysokości 50% ceny zajęć.
3. W przypadku nieotrzymania informacji o nieobecności Uczestnika na zajęciach, lub otrzymania w terminie krótszym niż 24 godziny przed zajęciami, Uczestnik obciążony jest kwotą w wysokości 100% ceny zajęć.

§ 5. ODRABIANIE ZAJĘĆ
1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika wymogów dotyczących poinformowania o nieobecności, Uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć.
2. Zapisy na odrabianie zajęć możliwe są poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupach.
3. Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć po usprawiedliwionej nieobecności tylko i wyłącznie w trakcie trwania bieżącego karnetu. Po tym okresie możliwość odrobienia zajęć przepada bezpowrotnie.
4. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko w przypadku uczestników posiadających aktualny karnet.
5. W przypadku niestawienia się na wybrany termin odrabiania zajęć możliwość odrobienia zajęć przepada bezpowrotnie.

§ 6. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
1. Opiekun lub Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy na drodze jednoznacznego oświadczenia dostarczonego do PSA-Professional Swimming Academy osobiście, pocztą lub drogą mailową z zachowaniem 1 tygodniowego okresu wypowiedzenia. (wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.psaacademy.pl)
2. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zajęć i nieobecności Uczestnika na zajęciach przez okres jednego miesiąca trwania zajęć, Akademia Pływania PSA-Professional Swimming Academy zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z listy zajęć bez możliwości zwrotu środków wpłaconych za udział w zajęciach.
3. W przypadku rezygnacji z zajęć Szkoła Pływania PSA_Professional Swimming Academy nie dokonuje zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
4. W przypadku odstąpienia od umowy opłata nie jest zwracana i naliczana za kolejny karnet.
5. Klient ma prawo w przeciągu 14 dni od wystawienia karnetu na odstąpienie od umowy, natomiast uiszczona opłata za karnet nie jest zwracana.

§ 7. SYTUACJE WYJĄTKOWE
1. PSA-Professional Swimming Academy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na obiekcie „Zatoka Sportu”/,,Aquapark Fala’’.
2. Szkoła Pływania PSA-Professional Swimming Academy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników.
3. Szkoła Pływania PSA_Professional Swimming Academy ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria obiektu, zawody sportowe, święto), zmian godzin zajęć, podwyższenia opłat lub łączenia grup.
4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły Pływania PSA-Professional Swimming Academy, Uczestnik ma prawo do odrobienia odwołanych zajęć w terminie uzgodnionym ze Szkołą Pływania PSA-Professional Swimming Academy .

§ 8. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
1.Uczestnik / Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych (zdjęcia, filmy) na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej Szkoły Pływania PSA-Professional Swimming Academy.

§ 9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest firma PSA SWIMMING – MICHAŁ GRZYBOWSKI z siedzibą przy ulicy Wici 2/37 91-150 Łódź, tel. +48 733-223-699, e-mail: info@psacademy.pl , NIP 7251894369 , REGON 368308773
2. Podmiotem przetwarzającym dane jest firma Administratorem danych osobowych jest eFitness SA w Poznaniu (60-175) przy ul. Grunwaldzkiej 184, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334295, posiadająca numer NIP: 7822482230, numer REGON: 301209678 (zwana dalej także: „Administratorem”).
3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: – imię i nazwisko Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko opiekuna) – adres zamieszkania Uczestnika / Opiekuna – numer telefonu Uczestnika / Opiekuna – adres e-mail Uczestnika / Opiekuna
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez PSA-Professional Swimming Academy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.